فوروم ایران آمریکا

فوروم ایران آمریکا (http://www.iranamerica.com/forum/index.php)
-   شعر (http://www.iranamerica.com/forum/forumdisplay.php?f=49)
-   -   10 رباعی از کامران فرزان (http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=36992)

KamRan 08-01-2013 09:00 PM

10 رباعی از کامران فرزان
 
1
بر موج زمــــــان نشسته می تازی تو
در باره ی خود به عرش می نازی تو
تو مست غــــرور روی احــــاد زمان
چون قصه شود زمـــانه می بازی تو

2
نقاش چـــــو تصویر جهـــــان را بکشید
از چهــــره ی تو رخ مهــــان را بکشید
تو حـــــوری دشت دل شدی در ملکوت
بر چشم تو این قوس و کمان را بکشید

3
گفتی که مـــرا بریز یک جـــــام شراب
گفتم که ز می رود هر آن درد و عذاب
گفتش کــــــه بتــــرس از روز حساب
گفتیــــــم فــــــلان کــــنــون را دریاب

4
در کـــــــار جهــــــان ز کــار دنیـــــا گشتم
گاهی به نیــــــاز و ســـاز و رویــــا گشتم
روزی به دو روز و این جهان دیگر هیچ
بیهــــوده تر از جهــــــان رویـــــــا گشتم

5
رام هر گــــــــــــامی زدم شد شام ما
کس ندیده کُه تر از این بـــــــــام ما
هــــــــر دری را من زدم شـد دام ما
چــــــرخ دنیــــا کی شود بر کــام ما

6
در کشتی عمــــر ساحلی مانا نیست
گر هست ز فکر فاضلی شیدا نیست
در باب فسانه آمـــــده قصه ی دین
یک مُو ز جهان دیگری پیدا نیست

7
ارکان خـــــرد به تـــو بگوید هشیار
عمر است که میرود بهارت خوشدار
چون آب که میرود به کــــام ته رود
بازت نشود بـه بازی اش دل هشدار

8
تا در تــــو شده نشاط عـــالم لبریز
لبــــریز بکن ز دلبـــــرانت لب ریز
بیهـــوده مرو پی معانی که در آن
تبریز شود به کام تو چون تب ریز

9
گوئی که چـــرا نیست تو عمرت پُرتر
ده قــــرن و یا سه قــــــرن دیگر آخر
فرقی نکند چو پی بــــری بر لحظات
یک لحظه همان بیان قرن است دیگر

10
دانی که چـــــه دانی پی آن دانستن
از هر ورقی تــرانه ای را خواندن
اینت بشود بـه معـنی از کل جهان
نه آمدن از تو یا که آن جان کندن


ساعت جاری 01:24 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT